Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Izvještaj sa akcija prikupljanja ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru za potrebe projekta DeFishGear

net2Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita je projektni partner na projektu IPA Adriatic CBC programa 2007 – 2013 pod nazivom "Sustav gospodarenja napuštenom ribolovnom opremom u Jadranskoj regiji“ – (engl. „Derelict Fishing Gear Management System in the Adriatic Region), (skraćenica projekta: DeFishGear). Projekt DeFishGear je strateški projekt koji se financira iz programa Jadranske prekogranične suradnje, sredstvima fondova EU. Provedba projekta započela je 01. studenoga 2013. godine i predviđeno je trajanje do kraja ožujka 2016. godine. Cilj 29-mjesečnog projekta je pridonijeti poboljšanju i jačanju institucionalnih kapaciteta za uspostavljanje strategije vezane uz problematiku morskog otpada („marine litter“), te unaprijediti postupanje lokalne zajednice u području gospodarenja morskim otpadom, kao i postupanje drugih ključnih dionika u projektu.

Odvijanje predviđenih aktivnosti na projektu je planirano kroz tvz. radne pakete (Work Packages - WP) kojih ima ukupno 6:

WP 1 Management and Coordination (voditelj - Nacionalni institut za kemiju, Ljubljana)
WP 2 Communication and dissemnination (voditelj - Institut za hidrotehniku, Sarajevo)
WP 3 Capitalisation and sustainability (voditelj - Regionalna razvojna agencija RERA, Split)
WP 4 Marine litter assesment (voditelj - Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturni i održivi razvoj, Atena)
WP 5 Microplastics (voditelj - Institut za vode, Ljubljana)
WP 6 Derelict Fishing Gear and Fishing for Litter Management System (voditelj - Mediterranean Consortium, Rim).
Aktivnosti na prva tri radna paketa su uglavnom vezana uz međusobno komuniciranje i koordiniranje, dok su ostala 3 zapravo ona glavna na kojima se projekt bazira.

Provođenje aktivnosti prikupljanja ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru je planirano kroz pilot akciju 3 u okviru radnog paketa 6.

net3DeFishGear projekt se bavi širim kontekstom problematike morskog otpada i u konačnici bi trebao rezultirati strateškom procjenom na regionalnoj razini. Veliki problem morskog otpada predstavljaju tzv. „ghost nets“, odnosno ribolovni alati slučajno izgubljeni, namjerno ostavljeni ili odbačeni u moru od strane ribara. U ovakve se alate i dalje nastavljaju zaplitati i stradavati brojni morski organizmi. Među njima posebno su opasni mrežni alati. Često vrlo slabo vidljivi na danjem svjetlu, mogu ostati zapleteni na podvodnom grebenu ili slobodno plutati u moru nošeni morskim strujama. U njih se mogu zaplitati ribe, delfini, morske kornjače, morski psi i druge morske životinje, a također predstavljaju opasnost i za ronioce. Jednom zapleteni u njih morski organizmima je ograničeno kretanje, te su podložni gladovanju i ozljedama kao i gušenju onih koji trebaju izaći na površinu radi disanja. Obzirom na njihove količine u moru, te dugovječnost sintetičkih materijala od kojega su napravljene, jedna su od glavnih vrsta otpada koja utječe na morski okoliš.

Svrha radnog paketa 6

Glavni cilj ovog radnog paketa je smanjivanje količine krupnog otpada na morskom dnu u obalnim vodama Jadrana uključivanjem ribara i drugih zainteresiranih dionika u predviđene projektne aktivnosti. Dostizanje ovog cilja postići će se provođenjem više planiranih aktivnosti kojima je podijeljen radni paket. Svaka od navedenih aktivnosti će dati važan doprinos u obnovi morskog obalnog okoliša, a posebna vrijednost dolazi aktivnim uključivanjem ribarskog sektora. Izravnim uključivanjem ribara u navedenim aktivnostima nastoji se promijeniti njihovu percepciju morskog okoliša. Ovakve aktivnosti također mogu pozitivno utjecati na kreatore politike, jer je upravljanje morskim otpadom još uvijek na niskoj razini.

net12 net10 net11

Aktivnost 6.4 Pilot akcija 3: „Prikupljanje ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru“ uključuje uspostavljanje pilot – akcija za prikupljanje ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru. Prisutnost i brojnost, te rasprostranjenost izgubljenih i/ili odbačenih ribolovnih mreža u hrvatskom dijelu Jadrana još uvijek nije dovoljno poznata. Cilj ovog dijela radnog paketa uključuje sve aktivnosti vezane uz pronalazak i prikupljanje izgubljenih i odbačenih ribolovnih alata u moru, te njihovo odlaganje u kontejnere na obali u ribarskim lukama. Akcije će se provoditi otkrivanjem prisutnosti mreža izgubljenih na moru putem izravnih (npr., pomoću ROV – Remotely Operated underwater Vehicle – daljinski upravljana ronilica) i neizravnih (npr. izradom upitnika za ribare) metoda. Prikupljanje ovakvih ribolovnih alata učinkovit je način čišćenja morskih voda uklanjanjem ove vrste otpada koji predstavlja prijetnju morskim organizmima i ima negativne gospodarske i socijalne učinke na obalne zajednice i turizam. Ova inicijativa uključuje izravno uklanjanje smeća iz mora, i podiže svijest o toj problematici u ribarskom sektoru, te među građanima i kreatora politike, čime bi se pridonijelo promijeni dosadašnje prakse i kulture.

Opis aktivnosti:

Provođenje pilot – akcija pronalaska i prikupljanja izgubljenih i odbačenih ribolovnih alata u moru, te njihovo odlaganje u odgovarajuće kontejnere na obali. Aktivnost uključuje procjenu stanja prethodnim istraživanjem terena; putem neizravnih metoda (prikupljanjem podataka o područjima većih akumulacija izgubljenih mreža na moru, poput podvodnih grebena – iz vlastitih saznanja ili u razgovoru sa ribarima), te izravnih metoda (pretraživanjem pojedinih područja pomoću daljinski upravljane robot ronilice (ROV – Remoted Operated Vehicle).

net4 net5

Potrebno je provesti seriju preliminarnih istraživanja morskog dna koristeći se tehnološki naprednom podvodnom opremom, kao što je daljinski upravljana robot ronilica (ROV – Remoted Operated Vehicle) kako bi otkrili mjesta akumuliranja izgubljenih i/ili odbačenih ribarskih mreža. Nakon pronalaženja područja akumulacije mreža, potrebno je provesti pilot – akciju čišćenja toga područja i njihovo kasnije odlaganje u odgovarajuće kontejnere.

net1 net6 net7

Pilot – akcije potrebno je provesti po jednom godišnje do kraja izvršenja projekta (jednu pilot – akciju tijekom 2014. i jednu 2015. godine), što uključuje minimalni broj od pet dana (5)/po jednoj godini/pilot akciji predviđenih aktivnosti na moru:

- istraživanje morskog dna sa daljinski upravljanom robot ronilicom za pronalazak mreža,
- vađenje i sakupljanje odbačenih mreža sa opremljenim brodovima za sakupljanje mreža i roniocima,
- odlaganje odbačenih mreža u odgovarajuće kontejnere.

Prije početka provođenja planiranih projektnih aktivnosti proveden je postupak javne nabave prema pravilima EU. Institut za oceanografiju i ribarstvo je proveo natječaj za uslugu tehničke pomoći u prikupljanju ribolovnih alata izgubljenih ili odbačenih u moru, kojim se tražio Izvršitelj osposobljen za izvođenje akcija pronalaska i izvlačenja takvih ribolovnih alata. Na natječaju je izabrana tvrtka Krka Sub Maris d.o.o. iz Splita.

Opis provedenih aktivnosti

net913.12.2014. DAN 1.
Prvog dana je provedena inspekcija područja Kaštelanskog zaljeva. U okviru ove pilot akcije provedena je serija istraživanja morskog dna koristeći se ROV-om, kako bi otkrili mjesta akumuliranja izgubljenih ribarskih mreža. Sve lokacije koje su se tog dana istraživale, bile su unaprijed određene putem ranijih preliminarnih istraživanja ili na temelju razgovora i upitnika s ribarima, te ronilačkih klubova. Pomoću njihovih izjava konstruiran je plan pretraživanja određenih morskih brakova sa zaostalim ribarskim alatima. Dio tima je pratio pretraživanje na zaslonu dok je drugi dio bio zadužen za tehnički dio oko upravljanja ROV-om. Nakon što bi na ekranu opazili prisustvo potonulog ribolovnog alata, zabilježili bi koordinate te lokacije, kako bi se naknadno mogli ukloniti iz okoliša. Pretraživanje čitavog područja s ROV-om se snimalo, kako bi se naknadno još detaljnije mogle pregledati snimke.

14.12.2014. DAN 2.
Drugog dana su nastavljene aktivnosti vezane za pretragu morskog dna u potrazi za odbačenim ribolovnim alatima. Također se istraživalo na širem području Kaštelanskog zaljeva. Pojedine ponovljene lokacije bila su nužne zbog slabe vidljivosti i zamućenosti, uzrokovanom interakcijom podvodne opreme i muljevitog dna.

18.12.2014. DAN 3.
Nakon inspekcije Kaštelanskog zaljeva, krenulo se u daljnju pretragu okruženja Splitske luke. Također su toga dana započele i aktivnosti vezane za uklanjanje potonulih ribolovnih alata. Ciljano se posjetilo lokacije na kojima su prethodnog dana na snimkama pronađeni ribolovni alati. Uz pomoć ekspertnog stručnog tima za profesionalno ronjenje krenulo se s izvlačenjem potonulih ribolovnih alata. Najčešći alati koji su pronađeni su mreže poponice i parangali.

net819.12.2014. DAN 4.
Četvrti dan se također temeljio na pretrazi Splitskog područja, kao i kanalskog područja Bračkog kanala. Provođene su iste aktivnosti kao i prethodnih dana. Izvađeni su svi dosad pronađeni ribolovni alati na širem Splitskom području. Sve prikupljene mreže su odložene u kontejnere na brodu kako bi se kasnije mogli odložiti u poseban kontejner predviđen za takvu vrstu otpada.

20.12.2014. DAN 5.
Petog dana se vršila inspekcija i vađenje alata u okolici otoka Hvara kao i na Paklenim otocima. Dio tima je bio zadužen za pretragu pomoću ROV-a, dok je drugi dio tima bio zadužen za ronjenje i izvlačenje alata iz mora. Ovog dana se nisu bilježile postaje već se odmah nakon pronalaska određenog alata, taj isti i ukloni iz okoliša. Većina prikupljenih ribolovnih alata pripadaju mrežama poponicama i parangalima, samo manji dio koćarskim mrežama. Prikupljeno je oko 500 – 600 kg ovakvih mreža i sve su odložene u poseban kontejner predviđen za takvu vrstu otpada, smješten u ribarskoj luci Vira na otoku Hvaru, koji je kasnije ispražnjen na gradskom deponiju.ghost fish