Portal za ljubitelje mora, ronjenja i ribolova

Potpora stavljanju na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Brancini-Shutter625U NN 107/15 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Predmet potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Prihvatljive aktivnosti moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

  • a) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta uz stavljanje na tržište, uključujući vrste s potencijalom komercijalizacije ili neželjeni ulov iskrcan iz komercijalnih stokova u skladu s tehničkim mjerama, člankom 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L354, 28.12.2013.) i članku 8. stavku 2. točki b) Uredbe (EU) br. 1379/2013 ili proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture u smislu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28.06.2007.);
  • b) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti bilo registracijom proizvoda i prilagodbom gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem u skladu s Uredbom (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL L343, 14. 2. 2012.) ili izravnim stavljanjem na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila ili predstavljanjem i pakiranjem proizvoda;
  • c) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanja tržišta i studija o ovisnosti Europske unije o uvozu;
  • d) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture i, ako je potrebno, razvoj znaka za okoliš za proizvode ribarstva i akvakulture diljem Europske unije kako je navedeno u Uredbi (EU) br. 1379/2013;
  • e) sastavljanje standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća koji su sukladni s pravom Europske unije;
  • f) vođenje komunikacijskih i promotivnih kampanja na regionalnoj, nacionalnoj ili transnacionalnoj razini radi podizanja javne svijesti o održivom ribarstvu i akvakulturi pod uvjetom da nisu usmjerene na trgovačke marke.

Korisnici potpore:

Potpora temeljem ovog Pravilnika može se dodijeliti subjektima u ribarstvu, organizacijama subjekata (ribarske zadruge, udruge, zaklade, fondacije, klasteri i drugi oblici udruženja u ribarstvu, organizacijama proizvođača, javnim tijelima utemeljenima zakonom koja predstavljaju subjekte u ribarstvu, istraživačkim organizacijama, izvršnim ili upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te kombinacijama navedenog u slučaju zajedničkog projekta.

Natječaj - zahtjev za potporu podnosi se u papirnatom obliku temeljem Natječaja kojeg će raspisati Upravljačko tijelo. Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (http://www.mps.hr/ribarstvo). Natječajem će se odrediti rokovi i način podnošenja Zahtjeva za potporu i propisati dokumentacija koja se dostavlja uz Zahtjev za potporu.